Dvostavno knjigovodstvo na KMETIJI
Povpraševanje Povpraševanje Struktura Strani Struktura Strani

Dvostavno knjigovodstvo na KMETIJI

(glavna knjiga s saldakonti, temeljnice, davčne knjige, DDV, kontokartice, bilance )

 

Ste KMETIJA ZAVEZANA KNJIGOVODSTVU?

 1. POKLIČITE ZA POSEBNO NIŽJO PONUDBO do 31. dec. 2013!
 2. Vse sodobne povezave: banka, e-davki povezljive samo na KLIK.
 3. Program spretno omogoča uporabo tipkovnice in miške, da ste enostavno NAJHITREJŠI.

Knjigovodstvo_na_kmetiji

POJASNILO V ZVEZI S KNJIGOVODSTVOM NA KMETIJI PO 1. 1. 2014

Pojasnilo DURS, št. 4213-856/2013-2  01-610-03, 20. 9. 2013

 

Zavezanec prosi za odgovore na vprašanja v zvezi z obveznim knjigovodstvom na kmetijah po 1. 1. 2014. Zanima ga:

 

- na kakšen način lahko kmetje ugotovijo, ali presegajo mejni znesek 7.500 eurov skupnega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost in so dolžni 1. 1. 2014 ugotavljati davčno osnovo od tega dohodka na podlagi dejanskih prihodkov,

- ali se tudi prejete subvencije štejejo v skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in

- ali bo Davčna uprava Republike Slovenije izdala kmetom obvestila, da presegajo mejni znesek skupnega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in so dolžni s 1. 1. 2014 obvezno ugotavljati davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov. V kolikor kmetje ne bodo o tem obveščeni pa vas zanima, ali se lahko dobi ponovni izpis odločbe za leto 2011 in 2012.

 

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Člani kmečkega gospodinjstva lahko sami ugotovijo, ali izpolnjujejo pogoje za obvezno priglasitev tako, da seštejejo dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vseh članov kmečkega gospodinjstva za leti 2011 in 2012, in to vsoto delijo z 2. Podatek o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki je bil v posameznem davčnem letu pripisan članu kmečkega gospodinjstva, lahko posameznik ugotovi iz odločbe Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) o odmeri obveznosti iz kmetijstva ali Obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki ga prav tako izda DURS.

 

Med skupne dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti štejemo tudi dohodke iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih plačil iz naslova državnih pomoči, ki so prejeta v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in so obdavčena po ZDoh-2 (subvencije).


Člani kmečkih gospodinjstev, ki so dolžni s 1. januarjem 2014 začeti ugotavljati davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, bodo v prvi polovici oktobra 2013 dobili od DURS »Obvestilo o obvezni priglasitvi«.

 

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UBP-7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) v 47. členu določa, da so člani kmečkega gospodinjstva, katerih povprečni skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti dveh zaporednih predhodnih davčnih let preseže 7.500 eurov, dolžni določiti nosilca dejavnosti in pri DURS do 31. oktobra 2013 vložiti priglasitev ter s 1. januarjem 2014 ugotavljati davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma normiranih odhodkov.

 

Kot skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se šteje vsota dohodkov vseh članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti po poglavju III. 4. ZDoh-2, kamor štejemo davčno osnovo od potencialnih tržnih dohodkov od pridelave na zemljiščih (katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, z upoštevanimi oprostitvami po 73. členu ZDoh-2), davčno osnovo od potencialnih tržnih dohodkov od pridelave v panjih (70 % pavšalne ocene dohodka na panj, z upoštevanimi oprostitvami po 26. in 73. členom ZDoh-2) ter davčno osnovo od drugih dohodkov iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih plačil iz naslova državnih pomoči, ki so prejeta v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in so obdavčena po ZDoh-2 (subvencije).

 

Kot člani kmečkega gospodinjstva se v skladu z drugim odstavkom 69. člena ZDoh-2 štejejo vse fizične osebe, člani enega ali več gospodinjstev, ki so evidentirane na istem naslovu in so na dan 30. junija 2011 oziroma 2012 po predpisih o prijavi prebivališča bile prijavljene na tem naslovu ter se hkrati po ZDoh-2 šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (fizične osebe, ki jim je pripisan katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, pavšalna ocena dohodka na panj in/ali so prejemniki subvencij, ki so obdavčene z dohodnino).

 

Člani kmečkega gospodinjstva lahko sami ugotovijo, ali njihovo kmečko gospodinjstvo izpolnjuje pogoje za obvezno priglasitev tako, da seštejejo dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vseh članov kmečkega gospodinjstva za leti 2011 in 2012, in to vsoto delijo z 2.

 

Glede na to, da DURS za vsako odmero leto zavezancem za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti izda v skladu s 315. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12 in 94/12) odločbo o odmeri obveznosti iz kmetijstva, v kateri se zavezancu odmeri akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, lahko podatek o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki je pripisan posameznemu članu kmečkega gospodinjstva v davčnem letu, zavezanec pridobi iz navedene odločbe. Poleg odločbe pa DURS za vsako davčno leto izda zavezancem za dohodnino iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti tudi Obvestilo o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki prav tako vsebuje podatek o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki je v davčnem letu pripisan posameznemu zavezancu za dohodnino iz tega naslova, članu kmečkega gospodinjstva.

 

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2F (Uradni list RS, št. 94/12) je v drugem odstavku 94. člena določeno, da je DURS dolžna z obvestilom obvestiti vsa kmečka gospodinjstva, ki s povprečnih skupnim dohodkom iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz let 2011 in 2012 presegajo prag 7.500 eur.

Knjiženje prejetega računa od novega dobavitelja  s pomočjo AJPES baze (avtomatski točen naziv-naslov stranke in TRR)  najprej v davčno knjigo in nato prenos v glavno knjigo.

{youtube}J0r3P6gmMR4|210|140|0{/youtube}

Hkratno knjiženje v glavno in davčno knjigo, podatke o novi stranki potegnemo z AJPES-a.

{youtube}3nsb5N1_6wo|210|140|0{/youtube}

EN VNOS AVTOMATSKO KNJIŽI V DAVČNO in GLAVNO KNJIGO:

(naslovi slik so navodilo)

01_glavna_knjiga_primer_knjizenja_prejetih_racunov.jpg 02_poklicemo_davcno_knjigo_prejetih_racunov.jpg 03_prejeti_racun_je_avtomatsko_poknjizen_v_glavno.jpg 04_glavna_knjiga_primer_knjizenja_izdanih_racunov.jpg 05_poklicemo_davcno_knjigo_izdanih_racunov.jpg 06_izdani_racun_je_avtomatsko_poknjizen_v_glavno_knjigo.jpg 07_PREDOGLED_NA_EKRANU_izpis_DDV_O_obrazca.jpg 09_Prihodki_odhodki_graf.jpg 10_analiticna_bilanca_graf.jpg

 

OSNOVNI OPIS PROGRAMA:

 • glavna knjiga po principu temeljnic
 • ločena DDV knjiga prejetih in izdanih računov z AVTOMATSKIM knjiženjem v glavno knjigo.
 • priložen osnovni kontni plan za d.o.o., s.p. ali kmetijo
 • izčrpen izpis kontokartic
 • kompleksen obračun DDV-ja, XML datoteka
 • NOVO! DDV po plačani realizaciji
 • poročilo RP-O za izdane račune v EU, poročilo 76.člen
 • evidenca PR in IR po vzorcu revije IKS
 • hitra priprava plačilnih nalogov iz knjige prejetih računov (tkdis,zbs,sepa xml)
 • bilance(prosto definiranje - stanja,uspeha,za Ajpes), grafi
 • skeniranje in pripenjanje prejetih in izdanih računov
 • uvoz izdanih računov v davčno in glavno knjigo iz fakturiranja (Hisoft,Vasco, XML)
 • e-pobot XML datoteka za Ajpes
 • integrirani saldakonti v glavni knjigi
 • odprte postavke, opomini, izračun zamudnih obresti
 • enostavno zapiranje postavk
 • prehod v novo leto, izdelava otvoritvene temeljnice, zapiranje kontov
 • baza Microsoft SQL Server
 • možnost enostavnega oddaljenega dostopa
 • LASTEN OBLAK (pogoj je fiksen IP naslov)

Kako PRIHRANITE ČAS z našim programom?

Omogočene so vam naslednje avtomatizacije:

 • elektronski plačilni promet:  izdelava predpisane datoteke TKDIS,ZBS XML ali SEPA XML za prenos virmanov na banke,
 • hitro knjiženje bančnih izpiskov preko SEPA XML
 • hitra priprava šifranta strank preko SEPA izpiskov in Ajpes brez ročnega tipkanja - knjiženje LAST MINUTE
 • avtomatsko generiranje vknjižb v glavni knjigi in plačilnega naloga ob poknjižbi dokumenta v davčno knjigo,
 • funkcija "SITO" pokaže kako posamezna vknjižba vpliva na obračun DDV-ja
 • avtomatsko prevrednotenje deviz
 • avtomatsko zapiranje saldakontov
 • kompenzacije
 • avtomatsko vnašanje tečajnih list z interneta
 • prenos prejetih/izdanih računov/inkasa iz Hisoft TDE, FA,TP,GP,VASCO XML
 • prenos iz plač ODWIN
 • hiter vpogled v glavno knjigo (drevesna struktura)
 • enostavno popravljanje vknjižb.
 • če ste knjigovodski servis, lahko stranke preko interneta pregledujejo svoje saldakonte.
 • elektronska izmenjava prejetih računov z računovodskim servisom (KNJ NET*),
 • vpogled v podatke na TABLICI, MOBITELU preko spletne strani

Dodatne funkcije...

 • uvozna knjiga (vpis EUL dokumentov),
 • obrazec E-uvoz,
 • VATR-APP(vračilo DDV v drugi članici EU)
 • razni izpisi: dnevnik knjiženja, kompenzacije, pripomočni izpisi za SFR - obrazec, SKV - obrazec...
 • knjiga danih in prejetih AVANSOV,
 • izvoz glavne in davčnih knjig v TXT za potrebe revizije,
 • izvoz izpisov v PDF, Excel, Word, e-mail iz predogleda tiskanja

POGOSTA VPRAŠANJA:

Kako se lotim dela na vašem programu za dvostavno knjigovodstvo?

Program ima že pripravljen osnovni kontni načrt, tako, da ga ni potrebno ročno vnašati, lahko ga pa dopolnite v skladu z vašimi potrebami.

Kaj pa šifrant dobaviteljev in kupcev?

Šifrant kupcev in dobaviteljev dopolnjujete kar med knjiženjem v davčno oz. glavno knjigo. Lahko pa je tudi skupen z našim recimo trgovskim programom. Tako da se stranka vnese samo enkrat. Možen je tudi uvoz iz Ajpes.

Kako poknjižim prejeti račun?

Prejeti račun istočasno lahko poknjižite v davčno in v glavno knjigo, saj program iz vknjižbe v davčni knjigi samodejno generira ustrezne vknjižbe v glavni knjigi.

Kaj pa plačilni nalog za prejeti račun? Ali ga moram ročno pisat?

Program vam avtomatsko pripravi plačilni nalog iz knjige PR, le sklic morate vpisati. Kasneje iz seznama plačilnih nalogov prenašate po zapadlosti na ustrezne vaše banke, če imate TRR pri več bankah.

Kaj pa knjiženje izdanega računa in inkasa?

Če je na drugi strani naš ali kompatibilen trgovski ali proizvodni ali gostinski program se to lahko knjiži avtomatsko, sicer je podobna logika kot pri knjiženju prejetega računa tj. hkrati v davčno in v glavno knjigo.

Kaj pa bančni izpiski?

Pri knjiženju bančnih izpiskov na temeljnico, nam program pomaga poiskati katere prejete in izdane račune zapiram po posameznih strankah. Možno je tudi avtomatsko knjiženje izpiskov preko XML datoteke.

Kaj pa obračun DDV-ja (obrazec DDV-O)?

Program nam avtomatsko zgenerira obrazec DDV-O tako za izpis na papir kot tudi XML datoteko za uvoz na e-davke, kjer praktično dokument samo potrdimo z oddajo vloge.

Posebna funkcija "SITO" pokaže vpliv posamezne vknjižbe v davčni knjigi na obračun.

Kaj pa knjiženje plač?

Iz našega programa za obračun plač poteka knjiženje avtomatsko po nastavljenih kontih za plačo, materialne stroške, dohodnino, prispevke. 

Kaj pa bilanca?

Analitična bilanca se avtomatsko generira. Poleg analitične bilance je predpripravljena bilanca stanja in uspeha.  

Zakaj izbrati nas?


Mnenje naše stranke:

AS_LOGOTIP_manjsa

Pravočasnost nove verzije za zakonske spremembe je hitra in učinkovita. Uporaba poslovnih programov je dovolj enostavna. Informacijski sistem dovolj dobro pokriva posebnost mojega poslovanja. Vaše poslovne programe uporabljam od leta 2004.

ga. Anastazija Sedevčič, Računovodske storitve Anastazija Sedevčič s.p., Šempeter pri Gorici, www.racunovodstvo-anastazija.si

 

 

 

Povpraševanje

Demo verzija

Sorodne povezave programov:

 

 

 

 

Domov-CenikNa Vrh strani | Na Vrh pogovora | Predhodna stran

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 • tel: 05/30 70 100
 • e-mail: info@hisoftplus.si
 • BREZPLAČNA predstavitev PRI VAS v primeru večjega nakupa.

Nakup:

 • Šest mesecev smo Vam NEOMEJENO UR BREZPLAČNO na voljo, ker je NAŠ CILJ VAŠE ZADOVOLJSTVO.
 • Šest mesecev so zakonske spremembe naša skrb.
 • 90 dnevna možnost denar nazaj brez vprašanj.
 • -10% SPOMLADANSKI POPUST

Najem:

 • En mesec smo Vam NEOMEJENO UR BREZPLAČNO na voljo, ker je NAŠ CILJ VAŠE ZADOVOLJSTVO.
 • Zakonske spremembe so za vedno naša skrb.
 • Šest mesecev je možen nakup programa, tako da se že plačana najemnina odbije od cene.

Naš proizvod:

 • Znamo prilagoditi strankinim poslovnim posebnostim

eRačuni:

 

Novice

Davčne blagajne so že utečena zadeva

Preberi več...
 

Paragonci bodo po novem dovoljeni le, če bodo izdani od Dursa ali pooblaščene organizacije

Preberi več...
 

Če pošiljate račune kateremu od proračunskih uporabnikov, boste po 1.1.2015 to lahko izvajali le še elektronsko.

WWW.UJP.GOV.SI

Preberi več...
 

Popravljen izpis SFR (Statistika Finančnih Računov)

Preberi več...
 

Arhiv novic

Preberi več...